about us

บริษัท เคซีฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ผลิต จำหน่าย และ ส่งออก มะขามเพชรบูรณ์ ทั้งมะขามสด มะขามแปรรูป ไปยัง 40 ประเทศทั่วโลก สร้างชื่อเสียงให้แก่มะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งมีที่เดียวในโลกคือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ละปี บริษัทฯ มียอดส่งออกสูงถึง 7,000,000 กิโลกรัม และในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณมาก บริษัทฯ สามารถทำตัวเลขส่งออกได้สูงสุดถึง 10,000,000 กิโลกรัม
มะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อผู้คนพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์จะนึกถึงมะขามหวานทันที เกษตรกรจึงควรพัฒนาต่อยอด พืชมหัศจรรย์ชนิดนี้ ในช่วง 5 ปีแรกที่ผมเริ่มส่งออกมะขามเพชรบูรณ์ไปยัง 40 ประเทศ ชาวต่างชาติให้การยอมรับดีมากผมไม่พบปัญหาในการส่งออกเลย ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าถ้าเป็นมะขามคุณภาพต้องมาจาก จังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทย ยอดการส่งออกของบริษัทฯ เติบโตเป็นเท่าตัวมาตลอด 10 ปี ทั้งนี้ก็เพราะชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่มะขามหวานเพชรบูรณ์ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
มะขามหวานเพชรบูรณ์ จึงมีความเกี่ยวโยงกับวิธีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์มาเป็นเวลานาน ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจำนวนมากได้เลือกที่จะตัดโค่นต้นมะขามหวาน ขายเป็นไม้มะขามบ้าง นำไปเผาถ่านบ้าง และเปลี่ยนไปปลูกต้นยางพารา เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุให้เกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สูญเสียไป เพื่อให้มะขามหวานเพชรบูรณ์ พืชมหัศจรรย์ของชาวเพชรบูรณ์ และเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวเพชรบูรณ์มาอย่างช้านาน กลายเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่สำคัญ สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ชาวเพชรบูรณ์ กระผมเห็นควรว่า ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาครัฐ ควรหันมาให้ความสำคัญกับ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาพันธ์ พื้นที่ปลูก วิทยาการในการปลูกและดูแลรักษา ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างผลผลิตเกี่ยวเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มะขามหวานเพชรบูรณ์

 

คุณโกวิท กุลเศรษฐโสภณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร